Adatvédelmi nyilatkozat

A Borbás Gábor EV, mint a Bahnhof Webáruház üzemeltetőjének
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

I. A Tájékoztató célja, hatálya

1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Bahnhof Webáruház által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és  -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

1.2 A jelen Tájékoztató Honlapon a Felhasználók által megadott Személyes adatok
kezelésének elveit tartalmazza.

1.3 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

1.4 Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes Honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállalnak.


II. Fogalom meghatározások

2.1 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.2 Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek
minősül a Borbás Gábor EV.

2.3 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy
természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá
válik.

2.4 Adatfeldolgozó: az a személy, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:
Borbás Gábor, a weboldal üzemeltetője, a vásárlók kiszolgálója
A Magyar Posta Zrt – Weboldal termékeinek szállítója. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. )
FoxPost – Weboldal termékeinek szállítója

2.5 Honlap(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett vasutmodell.eu weboldal és ezen honlap aloldalai.

2.6 Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a weboldalon.

2.7 Vásárló: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

2.8 Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, az egyes Honlapok üzemeltetéséhez vagy a Honlapokon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

2.9 Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

III. Adatok felhasználása weboldalunk felkeresése közben

Weboldalunk böngészése rögzítésre kerül rendszerünkben. Az ön által használt termináleszköz (PC, okostelefon, Tablet, stb.) IP címe, böngészőjének típusa, meglátogatott aloldalaink kerülnek rögzítésre. Az adatokat adatbiztonság, valamint online szolgáltatásaink optimalizálása és javítása érdekében gyűjtjük. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, valamint az Info tv. 6. § (1) bekezdés b) biztosítja. Jogos érdekünk, hogy óvjuk weboldalunkat és javítsuk szolgáltatásainkat. Minden egyéb adatkezelés – az anonim formában történő, statisztikai célú adatkezelés kivételével – kizárólag az itt foglalt adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően történik.

3.1 Hírlevélre történő feliratkozás
Hírlevélre feliratkozás önkéntes. Az űrlapon megadott adatait hírlevelek kiküldésére használjuk, hogy ezen az úton tájékoztassuk legfrissebbek híreinkről, akcióinkról.
Kezelt adatok: Keresztnév, emailcím.
Jogalap: Hírlevélre történt feliratkozás.
Adatkezelés időtartama: A leiratkozásig.

3.2 Vásárlás a webáruházból
3.2.1 Webáruházunkból történő vásárláshoz, a számla kiállításához szükséges megadni a vásárló személyi adatait.
Kezelt adatok: Teljes név, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mailcím.
Jogalap: Számlakiállítás
Adatkezelés időtartama: A törvényben előírt időtartam.

3.2.2 Házhoz szállítással történő megrendelés esetén az adatkezelő jogosult a szerződésteljesítés céljából harmadik félnek továbbítani a vásárló adatait.
Kezelt adatok: Teljes név, szállítási cím, telefonszám, utánvét esetén a teljesítés összege.
Jogalap: Házhoz szállítás
Adatfeldolgozó: Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. )
Adatkezelés időtartama: A kézbesítés, illetve utánvét esetén a rendelés összegének visszaérkezéséig.

3.2.3 Online bankkártyás fizetés
Weboldalunkon lehetőség van online bankkártyával történő fizetésre is. Rendszerünk a PayPal megoldását használja.
Kezelt adatok: Bankkártya szám, teljes név
Jogalap: Bankkártyás fizetés
Adatfeldolgozó: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
Adatkezelés időtartama: A banki művelet idejéig

3.2.4 Kapcsolatfelvétel
Weboldalunkon lehetőség van kapcsolatba lépni velünk a Kapcsolatfelvétel menüpont alatt található űrlap kitöltésével.
Kezelt adatok: Név, emailcím
Jogalap: Kapcsolatfelvétel
Adatkezelés időtartama: A válaszadás idejéig.

IV. Felhasználó jogai

Vásárlónk tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. Ekkor az adatkezelőnek tájékoztatnia kell az adatok tulajdonosát, hogy a személyes adatait, mikor, milyen célból, mennyi ideig kezelte és továbbította-e harmadik félnek és hogy adatkezelőként igénybe vett-e adatfeldolgozót.

Adatfeldolgozónkhoz fordulhat, ha

  • adataiban pontatlanságot, vagy eltérés észlel
  • adataiban változás történt
  • adati törlését kéri
  • adatfeldolgozásának felfüggesztését, leállítását kéri.
  • a tiltakozás joga.
Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.
X
0

Your Cart